Vi tilbyder ikke bestikkelse eller returkommission for at få ordrer, påvirke en virksomheds- eller ordineringsbeslutning eller fremme vores interesser hos statslige myndigheder. I særdeleshed skal vores samarbejde med sundhedspersonale, statslige enheder, embedsmænd og andre være legitimt og aldrig have til formål at opnå en upassende fordel eller utilbørligt påvirke eller opfordre til at tage en bestemt beslutning.

Samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi vil til enhver tid overholde relevante love og bestemmelser og samarbejde med regeringsorganer, politimyndigheder og efterforskere. Hvis du modtager en forespørgsel fra statslige myndigheder eller embedsmænd, skal du øjeblikkeligt kontakte Legal Department og afvente deres vejledning, før du reagerer på en sådan anmodning. Når vi bliver gjort opmærksomme på en ekstern undersøgelse, sikrer vi omgående dokumenter, der kan være relevante, og besvarer forespørgsler om oplysninger på ærlig og rettidig vis.

Vi gennemgår straks enhver indberetning om ureglementeret adfærd og indleder undersøgelser for at indsamle yderligere information. Alle medarbejdere forventes at samarbejde fuldt og helt med efterforskere. Du må aldrig vildlede en efterforsker og aldrig ændre eller destruere information som reaktion på en undersøgelse. Andre vigtige punkter, som du bør kende til vedrørende undersøgelsesprocessen omfatter følgende:

 • Sagens fakta vil typisk blive klarlagt gennem interviews og gennemgang af dokumenter
 • Afhængigt af undersøgelsens art og det relevante problem kan du af efterforskerne eller Legal Department blive bedt om ikke drøfte sagen overhovedet
 • Hvis der opdages ureglementeret adfærd, gennemfører virksomheden de korrigerende handlinger eller disciplinærsager, der kræves for at håndtere situationen og forebygge en gentagelse
 • Q&A

  Spørgsmål:

  Hvorfor forventes vi at samarbejde ved undersøgelser af etiske spørgsmål og overholdelse af gældende regler? Jeg vil helst ikke indblandes.

  Svar:

  Din hjælp er vigtig, og det er dit ansvar at samarbejde. Når virksomheden gennemfører en undersøgelse, er det med det formål at påvise eventuelle overtrædelser af kodekset, Biogens politikker eller gældende retskrav. Hvis medarbejderne ikke samarbejder, er det umuligt at indsamle alle informationer og dermed foretage korrigerende handlinger. At tilbageholde oplysninger eller bevidst give falsk eller misvisende information er en alvorlig overtrædelse af medarbejderens forpligtelser og kan føre til disciplinærsager, herunder afskedigelse.

 • Undgå bestikkelse og korruption

  Vi driver forretning med ærlighed, integritet og overholder alle gældende etiske og lovbestemte standarder. Lovgivningen i alle de lande, hvor vi opererer, forbyder bestikkelse af embedsmænd og mange love er globalt gældende. Der er yderligere love om bestikkelse til privatpersoner. Anti-korruptions- og bestikkelseslove verden over er meget komplekse, og derfor er det vigtigt, at medarbejdere kender virksomhedens politik og stiller spørgsmål, hvis de er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din leder eller andre kontakter, som er angivet i dette kodeks.

  Vi holdes ansvarlige for tredjepart, som handler på virksomhedens vegne. Vi gennemfører vores due diligence-proces og overvåger omhyggeligt vores samarbejdspartnere og kræver, at de handler i overensstemmelse med vores kodeks og standarder.

  SØRG FOR, AT DU

  • Aldrig tilbyder kontanter eller værdigenstande for at få eller udøve indflydelse på forretninger
  • Aldrig foretager betalinger for at påvirke en offentlig ansat
  • Bemærk: En “offentlig ansat” omfatter ikke alene politikere og tjenestemænd, men også medarbejdere i statsejede virksomheder, f.eks. læger, der er ansat af statsdrevne hospitaler
  • Sørg for, at alle tredjeparter (f.eks. leverandører, konsulenter, HCP’er, distributører osv.) engageret af, eller på vegne af, Biogen, underkastes en tilstrækkelig due diligence-proces, før der indledes et forretningsforhold
  • Informerer alt relevant Biogen personale, herunder HR, Legal, Corporate Compliance, samt Finance eller Compliance-linjen om alle problemer som er identificeret

  VÆR PÅ UDKIG EFTER

  • Utilstrækkeligt dokumenterede betalinger. Hvis du er bekymret over en sag, skal du kontakte ledelsen. Vi tager de nødvendige foranstaltninger
 • Vil du vide mere

  • Global politik om bestikkelse og korruption
  • Global politik om materiale gennemgang
  • Global indkøbspolitik
  • Global politik om rejser og udgifter
  • Global godkendelsespolitik

  Alle politikker ligger på Synapse

 • Q&A

  Spørgsmål:

  En læge, der forestår kliniske forsøg fortæller dig, at han altid sørger for, at Biogens produkter “tager sig godt ud” i de kliniske forsøg, han gennemfører. Han siger, at han tror, at Biogen værdsætter det, fordi virksomheden har indgået kontrakt med ham om at gennemføre en række forsøg. Hvad skal du gøre?

  Svar:

  Dette problem bør tages op med din leder, Compliance, Legal eller Compliance-linjen. Selvom lægen leverer gode resultater, har virksomheden ikke været opmærksom på hans/hendes fremgangsmåde. Det kan påvirke forsøgene og have en negativ effekt på patienter, vores produktgodkendelse og omdømme. Hvis virksomheden blev opmærksom på dette, ville den sandsynligvis træffe passende foranstaltninger.

 • Smøring eller betalinger for at fremskynde sagsbehandling

  Smøring eller betalinger for at fremskynde sagsbehandling er en mindre sum penge, der betales som et uofficielt vederlag til lavt rangerende offentlige ansatte, for at få løst en rutineopgave. Dette er forbudt i henhold til vores politik. Hvis du får tilbud om smøring eller betaling for at fremskynde sagsbehandlingen skal du kontakte Legal øjeblikkeligt.

 • Q&A

  Spørgsmål:

  Når jeg er på rejse, oplever jeg sommetider fremgangsmåder, som jeg anser for at være upassende, men som er helt almindelige i det land, jeg besøger. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver bedt om at betale noget, som jeg anser for at være bestikkelse, men som de lokale opfatter som almindelig forretningspraksis?

  Svar:

  Uanset hvor du befinder dig, er vores politik gældende. Du skal konsultere din Compliance eller Legal repræsentant, hvis du har spørgsmål.

 • Fair forretningsudøvelse

  Vi tror på fri og åben konkurrence. Vi prøver aldrig at opnå konkurrencemæssige fordele ved hjælp af uetiske eller ulovlige forretningsmetoder. Vi indgår ikke aftaler med konkurrenter for at engagere os i nogen form for konkurrencebegrænsende adfærd, herunder fastsættelse af priser eller markedsopdeling. Vi deltager ikke i illoyale eller vildledende handlinger eller praksis, f.eks. falsk eller vildledende reklame eller anden vildledning.

  SØRG FOR, AT DU

  Forstår, at antitrust og lovgivning vedrørende konkurrenceforvridning er komplekse områder, og krav om opfyldelse afhænger af omstændighederne.

  Følgende aktiviteter bør undgås:

  • Aftalt spil
   Når virksomheder danner et kartel eller bliver enige om, hvordan de vil konkurrere. Dette kan omfatte aftaler eller udveksling af oplysninger om priser eller fordeling af markeder
  • Tilbudsmanipulation
   Når konkurrenterne manipulerer udbudsprocessen. Det omfatter f.eks. sammenligning af tilbud, kartelaftaler, afståelse fra at byde eller bevidst indsendelse af tilbud, der ikke er konkurrencedygtige.
  • Dumpingpriser
   Når en virksomhed med dominerende stilling på markedet sælger en vare eller tjenesteydelse under kostpris for at eliminere eller skade en konkurrent. Del aldrig oplysninger om vores konkurrencemæssige situation med vores konkurrenter

  VÆR PÅ UDKIG EFTER

  • Formelle eller uformelle samtaler med konkurrenter om følsomme forretningsoplysninger
  • Brug af ikke-offentliggjorte oplysninger om konkurrenter modtaget fra nyansatte medarbejdere eller jobansøgere
  • Samtaler med konkurrenter, der kunne blive opfattet som konkurrencebegrænsende. Hvis en sådan samtale begynder, så forlad mødet med det samme og rapportér det til Legal Department
 • Vil du vide mere

  • Global politik om konkurrencelovgivning

  Alle politikker ligger på Synapse

 • Q&A

  Spørgsmål:

  Jeg har modtaget følsomme prisoplysninger fra en af vores konkurrenter. Hvad skal jeg gøre?

  Svar:

  Kontakt straks Legal eller Compliance-afdelingen, før du foretager dig andet.

 • International handel

  Vi overholder import-/eksportkontrollovgivning, handelsrestriktioner og anti-boykotlove i USA og andre lande, og vi forventer, at vores samarbejdspartnere gør det samme. Du skal sørge for at kende og overholde disse love, når du deltager i en international transaktion, eller når du frigiver bestemte typer tekniske data eller giver oplysninger til en ikke-amerikansk person.

  Eksportrestriktioner gælder ikke kun internationale forsendelser af materialer og udstyr, men også overførsel af immaterielle tekniske data til fremmede lande eller borgere i disse lande. Herunder gives eksempler på eksport af tekniske data, som kan være underlagt begrænsninger i eksportreglerne. Afhængigt af indholdet af eksporten og det land, den person eller organisation, hvortil udførslen finder sted:

  • Overførsel af tekniske data til en person i et andet land, herunder til vores kolleger og personer uden for firmaet
  • Drøftelser med enhver ikke-amerikansk person, der afslører tekniske oplysninger
  • Visuelle inspektioner foretaget af enhver ikke-amerikansk person af udstyr og faciliteter med oprindelse i USA
  • Du skal være opmærksom på, at frigivelse af visse tekniske data og oplysninger til en ikke-amerikansk person kan være “ligestillet med eksport” til det land, hvor den ikke-amerikanske person er statsborger, selv om frigivelsen finder sted i USA
  • Lovgivning i USA og andre lande indeholder også forbud mod handel med udvalgte lande, personer eller organisationer, herunder de lande, hvor USA håndhæver økonomiske og handelsmæssige sanktioner (f.eks. Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien og andre)

  Vi er også underlagt anti-boykot-bestemmelserne i amerikansk lovgivning, der forbyder eller straffer amerikanske virksomheder for at deltage i udenlandske boykotter, som USA ikke har godkendt. Disse love, der primært er rettet mod Den Arabiske Ligas boykot af Israel, pålægger også visse krav til indberetning.

  Overholdelse af international handel involverer også at overholde dokumenterede procedurer og arbejdsinstruktioner for at hjælpe med at sikre præcise toldangivelser til relevante toldmyndigheder i alle områder. Toldmyndigheder kræver, at præcise oplysninger offentliggøres med hensyn til indgående forsendelser, således at gældende afgifter, skatter og gebyrer kan opkræves, og at der sikres overholdelse af forskellige love og bestemmelser vedrørende grænsekontrol.

  De love, der regulerer import/eksport og international handel er komplekse og skifter ofte. I visse regioner kan de konflikte med hinanden. Medarbejdere skal rådføre sig med den udpegede person i deres organisation eller juridiske afdeling så tidligt som muligt om lokal lovgivning om eksport af produkter, information og teknologi.

  VÆR PÅ UDKIG EFTER

  • Kender dine samarbejdspartnere og vores produkters endelige bestemmelsessted
  • Indhenter alle nødvendige licenser før eksport eller aktiviteter, der ligestilles med eksport, af produkter, tjenesteydelser eller teknologi
  • Indberetter fuldstændige og præcise oplysninger om ethvert importeret produkt, f.eks. korrekt klassificering, fremstillingssted og samlede omkostninger
  • Sørger for, at alle tredjeparter (f.eks. leverandører, konsulenter, HCP’er, distributører etc.) engageret af, eller på vegne af, Biogen, underkastes en tilstrækkelig due diligence-proces, før der indledes et forretningsforhold
  • Informerer alt relevant Biogen personale, herunder Legal, Corporate Compliance, Finance samt Global Trade Management om alle problemer, som er identificeret

  VÆR PÅ UDKIG EFTER

  • Enhver anmodning om at tage del i, støtte eller levere informationer vedrørende en ikke-amerikansk boykot, og øjeblikkeligt indberette sådanne anmodninger til den juridiske afdeling
 • Vil du vide mere

  • Global politik om handelsoverholdelse
  • Global politik om due diligence screening SOP af tredjeparter
  • Drøft eventuelle spørgsmål eller bekymringer vedrørende internationale forretninger med din chef, Global Trade Management, Compliance, Legal, Human Resources partnere eller kontakt Compliance-linjen

  Alle politikker ligger på Synapse

 • Politisk engagement

  Du har ret til frivilligt at deltage i den politiske proces, inklusive at give personlige politiske bidrag og advokere som en privat borger. Du skal dog altid gøre det klart, at dine personlige holdninger og handlinger ikke er et udtryk for virksomhedens. Du må heller aldrig anvende virksomhedens midler, aktiver eller faciliteter til at støtte en politisk kandidat, et parti eller tage del i nogen form for lobbyaktivitet, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af Corporate Affairs Department.

  Lobbyaktivitet på vegne af virksomheden er en yderst reguleret virksomhedsaktivitet, der styres af Corporate Affairs. Medarbejdere, der af gyldige forretningsårsager ønsker at engagere sig i lobbyaktiviteter på virksomhedens vegne, skal koordinere disse aktiviteter med Corporate Affairs.

  SØRG FOR, AT DU

  • Indhenter alle nødvendige godkendelser, før du bruger Virksomhedens ressourcer til at støtte politiske aktiviteter
  • Sørger for, at dine personlige, politiske synspunkter og aktiviteter ikke bliver opfattet, som om de er virksomhedens

  VÆR PÅ UDKIG EFTER

  • Utilbørlig indflydelse
   Undgå på enhver måde at fremstå, som om du donerer bidrag eller deltager i politiske aktiviteter for at opnå fordele eller udøve indflydelse
  • Interessekonflikter
   At bestride et politisk erhverv eller føre valgkamp må aldrig medføre en interessekonflikt i forhold til dine forpligtelser overfor virksomheden

  Being ethical means doing the right thing even when no one is watching.

 • Vil du vide mere

  • Global politik om interessekonflikt og udenomsaktiviteter
  • Global politik om politiske bidrag
  • Drøft eventuelle spørgsmål eller bekymringer vedrørende politiske bidrag eller aktiviteter med din chef, Corporate Affairs, Compliance, Legal eller kontakt Compliance-linjen

  Alle politikker ligger på Synapse

 • Q&A

  Spørgsmål:

  Jeg skal deltage i fundraising for en lokal politiker. Er det i orden, at jeg oplyser min stilling hos Biogen, så længe jeg ikke bruger nogen af virksomhedens midler eller ressourcer?

  Svar:

   Du skal forstå og overholde de love og bestemmelser, der gælder for dit bidrag. For eksempel kræver amerikansk føderal lovgivning, at kandidater til embeder i forbundsregeringen indsamler oplysninger fra donorer, der bidrager med 200 $ eller mere, inklusive deres arbejdsgiveroplysninger (andre lande har lignende love). Du skal opgive de lovpåkrævede oplysninger, men under ingen omstændigheder kan du indikere, at din deltagelse eller support af politiske aktiviteter repræsenterer Biogens holdninger.

  Spørgsmål:

  Jeg vil gerne invitere en valgt repræsentant, f.eks. et kongresmedlem eller et parlamentsmedlem til at holde en forelæsning ved et virksomhedsarrangement. Vil det være et problem?

  Svar:

  Du skal koordinere det med Corporate Affairs, før du inviterer en embedsperson til et virksomhedsarrangement.