Vi respekterer privatlivets fred og beskytter sikkerheden af de personlige oplysninger, vi indsamler. Beskyttelse af de oplysninger, vi ligger inde med, er grundlæggende for vores forpligtelse over for patienter, sundhedspersonale, samarbejdspartnere, medarbejdere og de lokalsamfund, vi arbejder i.

Følsomme oplysninger skal behandles med omhu

Et af vores mest værdifulde aktiver er information. Hver enkelt af os skal være på vagt og beskytte Biogen meget følsomme eller fortrolige oplysninger, samt meget følsomme og fortrolige oplysninger, der videregives til os. Din forpligtelse til at bevare Biogen meget følsomme og fortrolige oplysninger fortsætter, selv efter din ansættelse i vores virksomhed ophører.

SØRG FOR, AT DU

 • Kun bruger og videregiver yderst følsomme og fortrolige oplysninger til lovlige forretningsformål
 • Bruger passende kontraktskabeloner eller tal med Legal for at afgøre, hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal være på plads, hvis du deler eksternt
 • Markerer yderst følsomme og fortrolige oplysninger korrekt for at angive, hvordan de skal håndteres, distribueres og destrueres i overensstemmelse med gældende politikker
 • Kun gemmer eller kommunikerer Virksomhedsoplysninger ved brug af Biogens informationssystemer
 • Bruger passende sikkerhedskontroller inklusive kryptering, hvis det er nødvendigt at overføre fortrolige oplysninger
 • Sikrer virksomhedsaktiver og sørger for at opnå passende godkendelse for brugen eller disponering af virksomhedsaktiver

VÆR PÅ UDKIG EFTER

 • Drøftelser af følsomme oplysninger, når andre kan overhøre, hvad der bliver sagt, f.eks. på fly, i elevatorer eller når du bruger mobiltelefon
 • Forsendelse af følsomme oplysninger til ikke-overvågede faxmaskiner og printere
 • Fravær fra dit arbejdsområde med fortrolige oplysninger efterladt ubeskyttede
 • Vil du vide mere

  • Global politik om informationssikkerhed
  • Global politik om klassificering af risici
  • Global politik om fortegnelser og informationsstyring
  • Drøft eventuelle spørgsmål eller bekymringer om følsomme oplysninger med din chef, Global Records and Information Management, lokal Compliance, Legal, eller Human Resources partnere

  Alle politikker ligger på Synapse

 • Insiderhandel

  Vi vil ikke udnytte information fra Biogen eller vores samarbejdspartnere til at opnå personlige fordele. Vores politik om insiderhandel forbyder bestyrelsesmedlemmer, ansatte og midlertidigt personale verden over samt disses familiemedlemmer at handle med værdipapirer eller videregive oplysninger til andre, som derefter handler (dvs. “tipping”) på baggrund af disse væsentlige, ikke offentliggjorte oplysninger. Du må kun købe eller sælge virksomhedens værdipapirer, hvis du ikke er i besiddelse af væsentlige, ikke-offentlige oplysninger om virksomheden. Derudover er særlige personer underlagt ekstra handelsrestriktioner, som begrænser dem til kun at måtte handle med virksomhedens værdipapirer i særlige perioder eller i henhold til en 10b5(1) handelsplan.

  Væsentlige oplysninger er oplysninger, som en fornuftig investor ville opfatte som vigtige, når det besluttes, om der skal købes/sælges/reserveres værdipapirer. Eksempler på oplysninger, der kan opfattes som vigtige, kunne være:

  • Et forestående eller foreslået køb, salg eller andre væsentlige transaktioner
  • Resultater fra de sidste faser af kliniske forsøg
  • En væsentlig produktudvikling eller vigtige oplysninger om et produkt, f.eks. alvorlige problemer med produktsikkerhed
  • Modtagelse af myndighedsgodkendelse eller mangel på samme for produkter
  • Indtjening eller finansielle resultater
  • Væsentlige processer eller patentrelaterede begivenheder

  Oplysninger betragtes som ikke offentliggjorte, hvis de ikke tidligere er blevet offentliggjort via pressemeddelelser eller de amerikanske børsmyndigheder, SEC, eller ikke er tilgængelige for offentligheden. Oplysninger opfattes generelt som “offentlige”, når de har været tilgængelige for offentligheden i mindst én arbejdsdag.

  Overtrædelse af lovgivningen om insiderhandel er alvorlig og medfører civilretlige og strafferetlige sanktioner samt bøde. Det er dit ansvar at sørge for, at du ikke overtræder loven om insiderhandel ellers vores politik om insiderhandel.

  SØRG FOR, AT DU

  • Ikke køber eller sælger værdipapirer fra Biogen eller nogen anden virksomhed, når du sidder inde med væsentlige, ikke-offentlige oplysninger om Biogen eller andre virksomheder
  • Ikke videregiver væsentlige, ikke-offentlige oplysninger til andre personer
  • Ikke deltager i blankosalg, optioner, købsoptioner, sikringstransaktioner, margin-konti, pantsætning eller andre afledte transaktioner med tilknytning til Biogen værdipapirer
  • Ikke handler i “blackout perioder” eller uden en 10b5(1) handelsplan, hvis du er blevet gjort opmærksom på, at du er underlagt sådanne handelsrestriktioner

  VÆR PÅ UDKIG EFTER

  • Anmodninger fra venner eller familie om oplysninger om Biogen, vores kunder eller anden virksomhed, som vi gør forretninger med. Selv uformelle samtaler kan blive opfattet som ulovlig “tipping” af insiderinformation
 • Vil du vide mere

  • Global politik om insiderhandel

  Alle politikker ligger på Synapse

 • Q&A

  Spørgsmål:

  Jeg har kendskab til en vigtig, ny udvikling i vores virksomhed, som efter min mening vil øge virksomhedens aktieværdi mærkbart. Jeg ved, at jeg ikke selv må købe aktier, men jeg må vel gerne anbefale min ven at investere i vores virksomhed, ikke?

  Svar:

  Nej, det må du ikke. Du har ret i, at du ikke må handle med virksomhedens aktier på baggrund af disse oplysninger, da der er tale om “væsentlige, ikke offentliggjorte oplysninger”. Handel med en virksomheds aktier, hvis man er i besiddelse af sådanne oplysninger, anses som insiderhandel og er ulovlig. Desuden forbyder virksomhedens politik og loven dig at komme med anbefalinger om køb eller salg af virksomhedens aktier på baggrund af denne type oplysninger, også selvom du ikke videregiver oplysningerne, når du anbefaler aktierne. Dette bliver opfattet som “tipping” og kan udsætte både dig og din ven for civilretlige og strafferetlige sanktioner.

  Spørgsmål:

  Jeg har gennem mit arbejde i virksomheden fundet ud af, at en af vores leverandører planlægger et samarbejde med et lille, børsnoteret firma. Det virker, som om det er et godt tidspunkt at investere i et mindre firma, og de er ikke en af vores leverandører. Må jeg gøre det?

  Svar:

  Nej. Du er i besiddelse af “væsentlige, ikke offentliggjorte oplysninger” og må ikke udnytte den viden til salg og køb af aktier. Hvis og når disse oplysninger omkring samarbejdet bliver offentliggjort, må du foretage købet, men ikke før.

 • Beskyttelse af virksomhedens aktiver

  Vi er hver især personligt ansvarlige for at beskytte Virksomhedens aktiver og at bruge dem med omhu. Virksomhedens aktiver omfatter økonomiske midler, faciliteter, udstyr, informationssystemer, immateriel ejendom og fortrolige oplysninger.

  Du bør afholde dig fra at udnytte virksomhedens aktiver til personlig brug. Alle oplysninger, der sendes eller modtages via vores computer- eller telefonsystemer, indgår i virksomhedens officielle optegnelser, og vi kan blive lovmæssigt forpligtet til at offentliggøre disse optegnelser. Sørg derfor for, at de virksomhedsoplysninger, som du behandler, er korrekte, passende, etiske og juridisk korrekte.

  SØRG FOR, AT DU

  • Kun bruger Biogens aktiver til lovlige forretningsformål
  • Ikke bruger Biogens udstyr eller informationssystemer til at oprette, gemme eller sende indhold, som andre måske finder stødende
  • Aldrig oplyser adgangskoder til andre
  • Kun bruger licenseret software. Det er strengt forbudt at bruge piratkopieret software
  • Hold personlig brug af Virksomhedens aktiver på et minimum, og sørg for, at dette ikke har nogen negativ indvirkning på produktiviteten og arbejdsmiljøet

  VÆR PÅ UDKIG EFTER

  • Overdreven eller uhensigtsmæssig brug af Biogens ressourcer til personlige formål
  • Deling af adgangskoder med andre
 • Vil du vide mere

  • Global politik om adgangskoder
  • Global politik om interessekonflikt og udenomsaktiviteter
  • Global politik om kontraktgennemgang
  • Global politik om informationssikkerhed
  • Global politik om mobil telekommunikation (USA og internationalt)
  • Global indkøbspolitik
  • Global godkendelsespolitik
  • Global politik om rejser og udgifter
  • Global politik om opbevaring af e-mail og elektronisk kommunikationssystem
  • Drøft eventuelle spørgsmål eller bekymringer om beskyttelse af Biogens aktiver med din chef, Global IT Security, lokale Compliance, Legal, HR-medarbejdere eller Compliance-linjen

  Alle politikker ligger på Synapse

 • Intellektuel ejendom

  Biogens intellektuelle ejendom (IP) er et vigtigt aktiv, som skal beskyttes. Eksempler på vores IP er:

  • Forretningshemmeligheder og -opdagelser
  • Metoder, know-how og teknikker
  • Nyskabelser og design
  • Systemer, software og teknologi
  • Patenter, varemærker og ophavsret

  SØRG FOR, AT DU

  • Øjeblikkeligt oplyser virksomhedens ledelse om eventuelle opfindelser eller andre former for intellektuel ejendom, som du skaber, mens du er ansat i Biogen
  • Korrekt mærker fortrolige oplysninger for at forklare, hvordan de skal håndteres, distribueres og bortskaffes
  • Beskytter IP ved kun at dele dem med godkendte parter
 • Vil du vide mere

  • Drøft ethvert spørgsmål eller bekymring vedrørende IP-relateret kommunikation med din leder eller Legal
 • Kommunikation med offentligheden

  For at sikre ensartede udtalelser og budskaber, når virksomheden henvender sig til eller informerer offentligheden, er det kun autoriserede personer, der må udtale sig på virksomhedens vegne. Bemærk, at vores kolleger i Corporate Affairs, Investor Relations samt ledelsen er de eneste medarbejdere, som må udtale sig på virksomhedens vegne til medierne og den finansielle sektor. Vi forventer, at alle medarbejdere er omhyggelige i brugen af sociale medier. Hvis du deltager i online fora, blogs eller opslagssider, må du ikke omtale virksomheden eller dens aktiviteter og aldrig give det indtryk, at du udtaler dig på vegne af Biogen. Tænk dig grundigt om, før du klikker på ‘Send’. Lad være med at sende e-mails eller offentliggøre fortrolige oplysninger eller materiale, som kan skade virksomhedens omdømme.

  SØRG FOR, AT DU

  • Aldrig taler offentligt om emner, der omhandler virksomheden, uden forudgående accept fra Public Affairs eller Investor Relations. Alt indhold skal godkendes, og taleren skal have gennemgået den nødvendige træning
  • Henvis eventuelle spørgsmål om vores aktiviteter, salg eller økonomiske resultater eller strategier til ledelsen
  • Modtager accept fra Corporate Affairs, før du uddeler kommunikationer til en bred gruppe medarbejdere

  VÆR PÅ UDKIG EFTER

  • Enhver antydning af at du udtaler dig på vegne af virksomheden
  • Brug af din titel eller tilknytning til virksomheden uden for arbejdet – f.eks. til velgørenheds- eller samfundsmæssigt arbejde, der ikke er sponsoreret af virksomheden – uden først at gøre det klart, at du ikke repræsenterer virksomheden
 • Vil du vide mere

  • Global politik om sociale medier
  • Drøft ethvert spørgsmål eller bekymring vedrørende offentlig kommunikation med din leder eller Corporate Affairs

  Alle politikker ligger på Synapse