Biogen er en global biofarmaceutisk virksomhed, der fokuserer på at opdage, udvikle, producere og levere terapier til patienter til behandling af neurologiske sygdomme, autoimmune lidelser og sjældne sygdomme.

Patienterne først

Vi behandler patienter med respekt. Vi arbejder på at forstå og imødekomme deres behov. Vi er ærlige om vores produkter og færdigheder, og vi lover ikke noget, vi ikke kan holde. Kort sagt behandler vi patienter, sådan som vi gerne selv vil behandles.

SØRG FOR, AT DU

 • Kun samarbejder med patienter under forhold, der er i overensstemmelse med vores virksomhedspolitik og lokale regler og bestemmelser
 • Samarbejder med patienter på en fair og ærlig måde
 • Er åben over for spørgsmål fra patienter og kunder
 • Kun lover, hvad du kan holde, og holder, hvad du lover
 • Respekterer læge/patient-forholdet
 • Respekterer fortroligheden af patienters helbredsoplysninger

VÆR PÅ UDKIG EFTER

 • Pres fra kollegaer eller ledere om at vælge den nemme løsning med hensyn til sikkerhed, kvalitet og standarder
 • Fristelsen til at fortælle andre, hvad du tror, de gerne vil høre, snarere end sandheden
 • Ikke uforvarende eller åbenlyst at give lægelig rådgivning

Interaktioner med patienter og patientorganisationer

Det er en del af Biogens forpligtelse til at støtte optimal patientpleje og bæredygtige, globale sundhedssystemer, og vi anerkender vigtigheden af at forstå behovene i de lokalsamfund, hvor vi arbejder. Vi stræber efter at opnå et forhold til patientgrupper og allierede organisationer, der bygger på gensidig respekt og transparens. Det vigtigste i disse standarder er at sikre, at disse grupper bliver hørt, at vi er transparente i forhold til vores samarbejde, og at vi arbejder sammen til fordel for patienterne.

VÆR SIKKER PÅ, AT DU

 • Sikrer, at al vores produktkommunikation med patientorganisationer er faglig relevant, præcis og i overensstemmelse med gældende virksomhedspolitikker og lovgivningsstandarder
 • Etablerer enhver kontakt, så patientorganisationernes uafhængighed sikres
 • Har skriftlig dokumentation, der beskriver baggrund og formål for enhver form for støtte, der ydes
 • Ikke kræver, at vi er de eneste, der yder støtte til patientorganisationen eller dens programmer

VÆR PÅ UDKIG EFTER

 • Anmodninger om at få en eksklusiv ret til at yde støtte til organisationen
 • Uklare forventninger og tvetydighed vedrørende forholdets baggrund eller formål
 • Enhver anmodning om mangel på transparens
 • Vil du vide mere

  • Patientressourcer er tilgængelige på Biogens eksterne hjemmeside
  • Global politik om bevillinger, donationer og sponsorskaber
  • Global politik om interaktioner med patienter

  Alle politikker ligger på Synapse

 • Beskyttelse af patienternes privatliv

  Patientoplysninger opfattes som følsomme oplysninger, der er beskyttet af regionale, nationale, føderale og statslige love og bestemmelser vedrørende privatlivets fred på alle Biogen-markeder, og disse oplysninger skal sikres og holdes fortrolige. Originale kopier af patientjournaler bør aldrig forlade vores faciliteter, medmindre det er godkendt af Legal Department. En patient eller dennes juridisk bemyndigede repræsentant kan anmode om en kopi af sin patientjournal fra sundhedsvæsnet.

 • Vil du vide mere

  • Global politik om databeskyttelse
  • Global politik om informationssikkerhed
  • Global politik om klassificering af risici
  • Politik om personligt identificerbare oplysninger

  Alle politikker ligger på Synapse

 • Q&A

  Spørgsmål:

  Jeg er bange for, at virksomheden ligger inde med helbredsmæssige oplysninger om mig, som jeg ikke ønsker, andre kan få adgang til. Er disse oplysninger sikre og beskyttet?

  Svar:

  Ja. Alle medicinske og sundhedsrelaterede oplysninger om medarbejdere, f.eks. oplysninger fra vores fælles sundhedsplan, er strengt fortrolige og omfattet af privatlivets fred.

 • Vi fjerner forhindringer for omsorg

  Vores Patient Services teams hjælper med at forbedre patienters liv hver dag. De fokuserer på at støtte patienter med viden om produkter og træningsprogrammer, tilbyder tjenester, som letter adgangen til vores behandlinger, og de sørger dermed for sikkerhed og overholdelse af relevante lovmæssige standarder.

  Medlemmer af “patient service team” hjælper patienter med at navigere i et komplekst sundhedsmarked. Dette kan inkludere at hjælpe patienter med at navigere et komplekst sundhedsmarked og give oplysninger til private virksomheder, således at krav kan blive håndteret hurtigst muligt.

  Produktkvalitet og sikkerhed

  Biogen stoler på og giver sine medarbejdere kompetence til at opretholde kvaliteten som en fast del af deres ansvar for at udvikle og producere nye og spændende behandlingsformer. Kvalitet er en del af vores kultur og er integreret i alle vigtige virksomheds- og beslutningsprocesser. Alle personer, som er involveret i at udvikle, producere og distribuere vores medicin, er ansvarlige for produkternes kvalitet. Disse forventninger tager udgangspunkt i vores investering i omfattende træning, forbedring af processer, produktionsfaciliteter i verdensklasse, løbende evaluering og effektive medarbejderudviklingsprogrammer.

  Biogen giver førsteprioritet til vores produkt- og behandlingskvalitet samt patienternes velbefindende og sikkerhed. Derfor opretholder vi et påviseligt engagement vedrørende kvalitet, effektivitet og produktsikkerhed i overensstemmelse med gældende, globale krav til udvikling, produktion og distribution.

  Biogen overvåger produktkvalitet og -sikkerhed gennem omhyggelig indsamling af brugererfaring. Ufordelagtige resultater eller bivirkninger, der involverer vores produkter, skal indberettes korrekt til de regulerende myndigheder. Biogen er forpligtet til at indberette sikkerhedsoplysninger med hensyn til alle produkter.

  Det er Biogens politik at overholde alle forordninger og love på verdensplan, som vedrører indberetning af utilsigtede hændelser.

  Alle utilsigtede hændelser skal derfor indberettes til Biogen Sikkerheds- og risikostyring (SABR) eller til en lokal sikkerhedsafdeling for Biogen. Alle medarbejdere er ansvarlige for at indberette utilsigtede hændelser til SABR eller til deres lokale sikkerhedsafdeling inden for én (1) arbejdsdag efter at have hørt om utilsigtede hændelser. Derudover skal virksomhedssponsorerede websteder med åbne tekstfelter tjekkes for utilsigtede hændelser.

  En utilsigtet hændelse (AE) er enhver upassende (ugunstig) eller uheldig medicinsk hændelse hos patient eller klinisk forsøgsperson, som er blevet givet et lægemiddel, uanset om der er en årsagssammenhæng, der involverer behandlingen eller produktet.

  En utilsigtet hændelse kan dermed være ethvert utilsigtet tegn (herunder f.eks. abnorme laboratorieresultater), et symptom, eller sygdom, som tidsmæssigt associeres med anvendelsen af et lægemiddel, uanset om den betragtes som i forbindelse med, eller som forårsaget af lægemidlet.

  Uanset om den utilsigtede hændelse menes at være forårsaget af et Biogen-produkt eller ej, skal alle utilsigtede hændelser indberettes til SABR eller til det lokale sikkerhedskontor for Biogen.

  Følgende er eksempler på utilsigtede hændelser:

  • “Patienten havde hovedpine”
  • “Patienten fik en infusionsreaktion”
  • “Patienten var involveret i en bilulykke”

  Udover utilsigtede hændelser skal nedenstående sikkerhedsoplysninger også indsamles og indberettes til sikkerhedsafdelingen:

  • Produktklager (PC'er (Product Complaints)), der er forbundet med utilsigtede hændelser som “smagen af en tablet gav en patient kvalme”
  • Eksponering under graviditet eller amning, herunder eksponering af faderen
  • Overdosis, forkert brug, misbrug, medicineringsfejl, off-label brug (brug af medicin ud over receptens frist)
  • Manglende effekt
  • Erhvervsmæssig eksponering
  • Formodet overførsel af et smitstof (kontaminering)
  • Lægemiddelinteraktioner

  VÆR SIKKER PÅ, AT DU

  • Altid er tilgængelig for spørgsmål eller kommentarer fra kunder eller andre om mulige produktforbedringer
  • Siger til, hvis du er bekymret over et problem vedrørende produktkvaliteten eller vores kundeservice
  • Indberetter utilsigtede hændelser eller problemer med produktkvaliteten, du får kendskab til, indenfor én dag, også selvom du ikke er sikker på, om der er en årsagssammenhæng mellem produktet og “hændelsen”
  • For medarbejdere, der arbejder med leverandører, der ansvarligt forventes af modtage og håndtere information om utilsigtede hændelser (dette inkluderer, men er ikke begrænset til leverandører, med hvem der er indgået kontrakt for programmer for organiseret dataindsamling såsom patientstøtteprogrammer, markedsundersøgelser og aktiviteter på sociale medier) skal ifølge de lokale træningsinstruktioner notificere SABR eller programmets lokale sikkerhedskontor inden påbegyndelse. Disse leverandører skal have en tekst i deres kontrakt, der beskriver deres forpligtelser for rapportering af utilsigtede hændelser og skal modtage træning i forpligtelser for rapportering af utilsigtede hændelser, inden de har arbejder med patienter, sundhedsprofessionelle eller sundhedsprofessionelle på vegne af Biogen
  • Overholder alle gældende procedurer vedrørende produktsikkerhed, effektivitet og kvalitet, såsom gode laboratorie-, gode kliniske, gode distributions- og gode fremstillingspraksisser
 • Vil du vide mere

  • Drøft eventuelle spørgsmål eller bekymringer om vores produkter med din chef, Drug Safety and Benefit-Risk Management, lokal Compliance, Legal, eller HR-partnere
  • Global kvalitetspolitik
  • Global politik om indberetning af utilsigtede hændelser

  Alle politikker ligger på Synapse

 • Kliniske undersøgelser og bioetik

  Vi er stolte over vores arbejde med at styrke sundhedsområdet ved hjælp af den kliniske forskning, vi udfører. For at sikre, at vi overholder samtlige love og bestemmelser samt vores egne etiske standarder, følger vi alle godkendelsesprocedurer, før vi påbegynder vores kliniske undersøgelser. Vi værner om patientsikkerhed ved at opnå informeret samtykke og følge god, klinisk praksis, og vi dokumenterer vores overholdelse af alle gældende, politikker og bestemmelser vedrørende privatliv.

  Vi er engagerede i sikker og etisk brug af bioteknologi for at forbedre kvaliteten af menneskers liv, og vi anerkender, at vi skal udvise årvågenhed, omhu og ydmyghed, når vi anvender teknologi. Vores tilgang til bioetik er vejledt af Biotechnology Industry Organizations (BIO) principper, inklusive en respekt for de potentielle signifikante fordele ved bioteknologi og en forpligtelse til kun at bruge den til fordel for menneskeheden.

  Følgende principper skal følges, uanset hvor vi foretager klinisk forskning:

  • Participants must not be exposed to unnecessary risks
  • Deltagerne skal forstå baggrunden for og formålet med vores forskning ved at afgive informeret samtykke
  • Regler vedrørende privatliv og tavshedspligt skal respekteres
  • De indsamlede oplysninger skal muliggøre gennemskuelig og præcis indberetning, fortolkning og verificering

  SØRG FOR, AT DU

  • Udfører klinisk forskning på en måde, som er respektfuld og beskytter deltagernes sikkerhed og integritet

  Vi skal gøre det, der er rigtigt for patienterne. Være præcise og nøjagtige i vore data er til patienternes bedste.

 • Vil du vide mere

  • Du skal drøfte eventuelle spørgsmål eller bekymringer om vores kliniske undersøgelser med Regulatory Affairs, R&D Compliance, din chef, Compliance, Legal eller HR-partnere eller Compliance-linjen
  • Politik om registrering af kliniske forsøg og offentliggørelse af resultater
  • Global politik om gennemskuelighed i kliniske forsøg

  Alle politikker ligger på Synapse