Hver enkelt af os, både personligt og som en del af Biogen teamet, er ansvarlige for at handle med integritet hver dag. Vi skal hver især påtage os denne forpligtelse, for det er vores fælles ansvar.

At agere etisk korrekt i dagens forretningsmiljø

Hos Biogen forstår og tager vi ansvar for at udvise respekt og omsorg for vores patienter, kollegaer og kunder og altid at handle i overensstemmelse med vores kerneværdier og overholde alle gældende love og regler.

Det er ikke altid nemt at gøre det rigtige i dagens forretningsmiljø. Love og regler inden for sundhedsområdet ændrer sig, og situationer, der omhandler etik, kan være komplicerede. Der er ingen tvivl om vores forpligtelser og ansvar, men det kan være svært at vide, hvad man skal gøre i en given situation. Derfor reviderer vi jævnligt vores adfærdskodeks og giver dig en række hjælpemidler til at forstå vores standarder og forventninger, for at du kan udøve sund dømmekraft og træffe gode valg for virksomheden, vores patienter, kunder og dig selv.

Hvem er omfattet af dette kodeks?

Dette kodeks indeholder etiske retningslinjer og forventninger til forretningsdrift på vegne af virksomheden.

Kodekset gælder for alle medarbejdere, ledere og chefer. Visse samarbejdspartnere, f.eks. joint ventures, agenter, konsulenter, distributører, leverandører, forhandlere, uafhængige konsulenter og midlertidigt ansatte forventes også at leve op til principperne i kodekset. Chefer, der fører tilsyn med vores eksterne samarbejdspartnere, er ansvarlige for at sikre, at de forstår vores standarder.

Vi ønsker alle at gøre det rigtige, og de råd, der gives i dette kodeks, kan hjælpe os med at nå dette vigtige mål.

Etik hver dag – vores ansvar

MEDARBEJDERANSVAR

 • Du skal altid optræde professionelt, ærligt og etisk korrekt, når du handler på vegne af virksomheden
 • Sæt dig ind i oplysningerne i dette kodeks og virksomhedens politikker
 • Gennemfør al nødvendig træning til tiden, og hold dig ajour med gældende standarder og forventninger
 • Indberet straks bekymringer om eventuelle overtrædelser af love, regler, dette kodeks og politikker til din leder eller til én af kontaktmulighederne, der er nævnt i dette kodeks
 • Husk, at intet, heller ikke ønsket om at opfylde de forretningsmæssige mål, er en undskyldning for at overtræde love, kodekset eller vore politikker
 • Q&A

  Spørgsmål:  

  For nylig blev jeg kaldt ind på min chefs kontor for at have overtrådt politikker, der er fastlagt i kodekset. Jeg var ikke bevidst om, at jeg havde overtrådt nogen politik og mener ikke, at jeg skal holdes ansvarlig. Kan jeg blive holdt ansvarlig, selvom jeg var uvidende om kravet?

  Svar:

  Ja. Som medarbejder forventes du at kende og følge vores skriftlige standarder, inklusive kodekset og vide, hvornår du skal bede om at få en forklaring på det, du ikke forstår. Overtrædelse af reglerne i vores skriftlige standarder kan medføre disciplinæresager, herunder afskedigelse.

 • CHEFER HAR ET STØRRE ANSVAR

  Hvis du har en lederstilling, forventes du at udvise et særligt ansvar:

  • Gå foran som et godt eksempel. Chefer forventes at være et forbillede på de højeste standarder for etisk korrekt adfærd
  • Vær tilgængelig for andre
  • Oplys medarbejdere og samarbejdspartnere om, hvordan kodekset og politikker gælder for deres daglige arbejde
  • Forsøg at finde muligheder for at tale om etik og etisk udfordrende situationer med andre
  • Skab et miljø, hvor overholdelse af gældende regler er anerkendt og værdsat, og hvor alle føler sig velkomne til at stille spørgsmål
  • Hvis du fører tilsyn med eksterne samarbejdspartnere, skal du sørge for, at de forstår deres forpligtelser i forhold til etik og Compliance-regler
 • Q&A

  Spørgsmål:

  Jeg er leder, og jeg er ikke klar over, hvilke forpligtelser jeg har. Hvad skal jeg gøre, hvis en medarbejder kommer til mig med en anklage, der involverer en overordnet leder?

  Svar:

  Uanset hvem påstanden angår, skal du altid rapportere det. Virksomheden tilbyder flere forskellige muligheder for rapportering af bekymringer. Hvis du af en eller anden grund ikke er tryg ved at rapportere til en bestemt person, kan du kontakte Compliance-linjen eller tale med en af de kontakter, der er anført i kodekset eller et andet medlem af ledelsen.

  Spørgsmål:

  Jeg er chef. Hvis jeg observerer ureglementeret adfærd i et område, der ikke hører under mig, er jeg så stadig forpligtet til at indrapportere problemet?

  Svar:

  Ja. Selvom du primært er ansvarlig for de ansatte, leverandører og tredjeparter på dit ansvarsområde, er alle virksomhedens medarbejdere forpligtet til at indberette enhver form for ureglementeret adfærd, som de bliver vidner til. Som leder er du særligt forpligtet til at tage affære. Den bedste fremgangsmåde er først og fremmest at tale med den leder, der har ansvar for det område, hvor problemet er opstået. Hvis det ikke hjælper eller ikke er muligt, skal du henvende dig til en af de andre kontakter, der er anført i kodekset, såsom HR-partner eller Compliance-linjen.

 • Speak up-filosofi

  Sig til, hvis du har bekymringer. Biogen forbyder alle former for repressalier. Det er en hjørnesten i Compliance-programmet. Vi tolererer ikke nogen form for repressalier, hverken fra en chef eller en medarbejder, overfor en person, fordi han eller hun i god tro indberetter en juridisk eller etisk bekymring. Denne ikke-gengældelsespolitik omfatter også enhver person, der hjælper med, eller samarbejder i en undersøgelse eller rapporterer en retslig eller etisk bekymring.

 • Q&A

  Spørgsmål:  

  Jeg drøftede en bekymring med min chef, og hun sagde, at hun ville undersøge sagen, men intet er sket. Der er gået flere uger, og den situation, der var årsag til min bekymring, er uændret. Jeg er bange for at kontakte min chef igen. Hvad skal jeg gøre?

  Svar:

  Du skal blive ved med at nævne din bekymring, indtil den bliver taget op. I denne situation bør du overveje at kontakte din chefs overordnede, en anden chef, Compliance-linjen eller en af de øvrige kontakter, der er anført i kodekset. Mens det er muligt, at din chef har undersøgt situationen og besluttet, at det ikke er et problem, der skal gøres noget ved, ville det være brugbart at være orienteret på den ene eller den anden måde. Situationen kan blive afklaret, hvis du kontakter en anden kontaktperson.

 • Overholdelse af love, bestemmelser og standarder

  Vi lever og arbejder i et globalt samfund og er underlagt en række love og regler, der styrer branchens aktiviteter. Disse love og bestemmelser har en direkte indvirkning på vores daglige arbejde. De styrer også interaktioner med vores mange samarbejdspartnere og medarbejdere, f.eks. forskere, patienter, sundhedspersonale og myndigheder.

  Vi forstår, at disse love og regler er til for at hjælpe med at beskytte de patienter, kunder og investorer, vi arbejder for. Af denne simple grund er vi forpligtet til at overholde disse love og regler til punkt og prikke, uanset hvor vi driver forretning. Det kan kort sammenfattes som følger:

  • Overalt, hvor vi opererer, skal vi være opmærksomme på og overholde love og regler, der regulerer vores forretningsaktiviteter
  • Da vi opererer i mange forskellige lande og retskredse, kan der muligvis opstå konflikter mellem forskellig lovgivning. Kontakt den juridiske afdeling, hvis du støder på en sådan konflikt

  Vi overholder gældende globale standarder såsom:

  • Den Internationale Arbejdsorganisations Trepartserklæring om principperne for multinationale virksomheder og socialpolitik
  • OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheders
  • Helsinki-deklarationen
  • Gode laboratoriepraksisser (GLPs)
  • Gode klinisk praksisser (GCPs)
  • Gode fremstillingspraksisser (GMPs)
  • Den Bioteknologiske Industriorganisations erklæring om beskyttelse af forskning og deltagere i forskning
  • Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA)’s kodeks om interaktion med sundhedspersonale, vejledende principper om reklamer direkte til forbrugere og adfærd ved kliniske forsøg
  • European Federation of Pharmaceutical Industries and Association (EFPIA)
  • International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA))
  • Regler og forordninger, der er udstedt af US Securities and Exchange Commission (de amerikanske børsmyndigheder)
  • Biogens erklæring om klimaændringer 2016
  • Biogens erklæring om menneskerettigheder 2016

   

  Ansvarlighed og disciplin

  Overtrædelse af gældende love, regler eller kodekset eller opfordring til andre om at gøre det, udsætter virksomheden for et ansvar og udgør en risiko for både dit og virksomhedens omdømme. Virksomheden gennemfører passende disciplinærsager over for en medarbejder eller samarbejdspartner, hvis vedkommende overtræder disse eller andre af Biogens politikker.

  Ved lovovertrædelser vil vi samarbejde fuldt ud med de relevante myndigheder.