Jesteśmy zaangażowani w rozwój i odnowę nas samych oraz naszej Firmy. Dążymy do tego, aby nasz świat stawał się lepszym miejscem. Naszym podstawowym sposobem zmieniania świata na lepsze są poprawiające jakość życia i ratujące je produkty – staramy się jednak również działać na korzyść naszych społeczności.

Odpowiedzialność obywatelska

W firmie Biogen angażujemy się w odkrywanie, rozwijanie i dostarczanie innowacyjnych terapii, dzięki którym jakość życia naszych pacjentów poprawia się. Zależy nam na dokonaniu istotnych zmian w życiu pacjentów, którym służymy – to nasz podstawowy zakres odpowiedzialności. Nasze zaangażowanie w poprawę jakości życia nie ogranicza się do pacjentów – zależy nam na wszystkich naszych partnerach. Będziemy wykorzystywać tego samego ducha innowacyjności, aby służyć społecznościom, w których mieszkamy i pracujemy, a także chronić zasoby planety poprzez dążenie do ograniczania naszego wpływu na środowisko naturalne. Szanujemy fundamentalne prawa człowieka i jesteśmy przekonani, że każda osoba zasługuje na to, aby być traktowana uczciwie i z godnością. Dokładamy starań, aby wywiązywać się z ciążącej na nas odpowiedzialności społecznej, okazując wdzięczność społeczeństwu poprzez granty edukacyjne i naukowe oraz darowizny na rzecz zróżnicowanych organizacji oraz programów filantropijnych.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE

 • Zastanawiasz się nad tym, jak Twój dział angażuje się w naszą odpowiedzialność społeczną
 • Nie wykorzystujesz darowizn na cele charytatywne jako sposobu niewłaściwego wywierania wpływu lub zdobywania przysług
 • Dbasz o przejrzystość relacji z grupami pacjentów, a także o to, by opierały się one na wspólnym celu, jakim jest doskonalenie opieki zdrowotnej
 • Wysłuchujesz punktów widzenia osób, na których życie wywieramy wpływ, a także wykorzystujesz otrzymywane od nich informacje zwrotne, aby doskonalić efektywność naszego funkcjonowania

ZWRACAJ UWAGĘ NA

 • Wywieraną przez otoczenie presję na przekazywanie darowizn niektórym preferowanym organizacjom charytatywnym, grupom lub organizacjom politycznym bądź na dołączanie do nich
 • Niewłaściwe wykorzystywanie darowizn dla organizacji charytatywnych
 • Praktyki handlowe, które stwarzają zagrożenie dla dobra naszych społeczności
 • Dowiedz się więcej

  • Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń lub napisz e-mail do Biura ds. grantów: +1-617-914-1299 lub grantsandgiving@biogen.com
  • Więcej informacji na temat naszych polityk, procedur i obszarów zainteresowań można znaleźć na zewnętrznej stronie internetowej firmy Biogen.
  • Odwiedź stronę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych
  • Odwiedź stronę Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
 • Zrównoważony rozwój

  Uznajemy naszą odpowiedzialność za prowadzenie działalności komercyjnej i zarobkowej w sposób zapewniający ochronę, a nawet poprawę stanu środowiska naturalnego oraz społeczności, w których jesteśmy obecni. Odkrywając, wytwarzając i sprzedając nasze produkty, będziemy nadal pracować nad ograniczaniem do minimum wpływu wszystkich naszych procesów na środowisko. Dokładamy starań, aby minimalizować wykorzystanie zasobów naturalnych, ograniczać ilość odpadów oraz łagodzić nasz negatywny wpływ na zmiany klimatu. Aktywnie oceniamy zagrożenia dla środowiska oraz okazje do ciągłego doskonalenia efektywności funkcjonowania.

  UPEWNIJ SIĘ, ŻE

  • Dokładasz starań, aby ograniczyć zużycie energii – na przykład wyłączając nieużywane urządzenia elektroniczne
  • Przekazujesz do recyklingu, ponownie wykorzystujesz i kompostujesz odpady zawsze, gdy jest to możliwe
  • Przewidujesz i działasz aktywnie. Pomagasz identyfikować okazje do doskonalenia ochrony środowiska (na przykład znajdując dodatkowe sposoby oszczędzania energii i recyklingu odpadów)

  ZWRACAJ UWAGĘ NA

  • Praktyki biznesowe, stwarzające zagrożenie dla środowiska lub prowadzące do marnotrawstwa zasobów naturalnych
  • Przypadki nieefektywności i zwyczaje skutkujące marnotrawstwem

  Ochrona prywatnych i poufnych informacji

  W ostatnich latach osoby, firmy i rządy zaczęły przykładać coraz większą wagę do bezpieczeństwa danych osobowych. W rezultacie coraz częściej wprowadzane są przepisy prawa chroniące dane osobowe oraz sposób ich gromadzenia, udostępniania, przekazywania i wykorzystywania.

  Wielu z nas ma dostęp do danych osobowych dotyczących pacjentów, pracowników służby zdrowia, pracowników firm oraz innych osób. Mimo że ochrona tych informacji może być obecnie wymagana przez prawo, dla nas w Biogen ochrona prywatności innych osób zawsze była kwestią zaufania.

  Nikt nie powinien być zaskoczony tym, co firma Biogen o nim wie, bądź sposobami wykorzystywania takich informacji.

  Standardy i prawo dotyczące prywatności danych różnią się w zależności od kraju. Jeżeli masz pytania dotyczące przepisów prawa lub oczekiwań opinii publicznej, skontaktuj się ze swoim przełożonym, działem prawnym, działem Compliance lub działem HR.

  UPEWNIJ SIĘ, ŻE

  • Dowiesz się, jakiego rodzaju informacje podlegają szczególnej ochronie – w tym informacje, które mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio wykorzystane do identyfikacji osoby
  • Zawsze ostrożnie wybierasz miejsce, porę i sposób rozmowy na temat danych pacjentów lub innych osób fizycznych
  • Zasięgasz porady działu prawnego w przypadku, gdy organy ścigania, organ regulacyjny lub jakakolwiek inna osoba spoza Firmy zwracają się z prośbą o przekazanie informacji pracowniczych
  • Natychmiast zgłaszasz do działu prawnego wszelkie przypadki niezamierzonego ujawnienia informacji poufnych

  ZWRACAJ UWAGĘ NA

  • Przypadki niezamierzonego ujawniania informacji poufnych w miejscach publicznych – na przykład w trakcie rozmów telefonicznych lub pracy z laptopem
  • Informacje poufne wysyłane za granicę lub do podmiotów niezależnych
  • Przesyłanie potencjalnie prywatnych lub poufnych informacji w sposób, który nie jest zgodny z naszymi standardami i obowiązującym prawem
 • Dowiedz się więcej

  • Globalna polityka dotycząca danych i informacji
  • Globalna polityka bezpieczeństwa informacyjnego
  • Globalna polityka klasyfikacji ryzyka danych

  For all policies refer to the iNet

 • Pytania i odpowiedzi

  Pytanie:

  Mój najlepszy przyjaciel pracuje w dziale płac firmy Biogen i ma dostęp do informacji o pracownikach. Planuję przyjęcie i chciałbym wysłać zaproszenia na adresy domowe kilku współpracowników. Czy mogę go poprosić, żeby przekazał mi te adresy?

  Odpowiedź:

  Nie. Byłoby to naruszenie prywatności, które mogłoby skutkować działaniami dyscyplinarnymi zarówno w stosunku do Ciebie, jak i Twojego przyjaciela. Powinieneś sprawdzić informacje adresowe w Internecie lub poprosić o nie bezpośrednio współpracowników.

 • Bezpieczeństwo

  Biogen zobowiązuje się zapewnić swoim pracownikom, wykonawcom i gościom bezpieczne miejsce pracy. Sytuacje mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa wymagają niezwłocznego zgłoszenia. Za bezpieczeństwo odpowiadamy wszyscy.

  UPEWNIJ SIĘ, ŻE

  • Na terenie zakładu zawsze w widocznym miejscu nosisz identyfikator i nigdy nikomu nie pozwalasz na wykorzystywanie go do nieprzepisowego wchodzenia na teren obiektu lub obszaru o ograniczonej dostępności
  • Poinformujesz globalny dział bezpieczeństwa, jeżeli zgubisz identyfikator lub jeżeli zostanie on skradziony
  • Natychmiast zgłosisz globalnemu działowi bezpieczeństwa wszelkie podejrzane osoby i zachowania
  • Jeżeli ktoś użyje wobec Ciebie przemocy lub zagrozi Ci, natychmiast powiadom globalny dział bezpieczeństwa, dział HR lub swojego przełożonego
  • Noszenie broni na terenie Firmy jest zabronione – zakaz ten dotyczy również wyznaczonych parkingów dla pracowników oraz sponsorowanych przez Firmę imprez
  • Palisz wyłącznie w obrębie wyznaczonych obszarów

  ZWRACAJ UWAGĘ NA

  • Lekceważenie standardów bezpieczeństwa, np. dotyczących wchodzenia na teren obiektu oraz posługiwania się identyfikatorem
  • Podejrzane osoby, zachowania i działania
  • Przypadki nadużywania alkoholu i zażywania narkotyków. Mimo że umiarkowane i odpowiedzialne spożycie napojów alkoholowych w trakcie spotkań i posiłków biznesowych jest dopuszczalne, alkohol i narkotyki nigdy nie powinny mieć szkodliwego wpływu na Twój osąd lub kondycję fizyczną na stanowisku pracy – powinieneś być zawsze gotów do wykonywania obowiązków służbowych
 • Dowiedz się więcej

  • Globalna polityka dotycząca przemocy w miejscu pracy
  • Globalna polityka zarządzania incydentami
  • Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa należy omawiać z wyznaczonym przedstawicielem globalnego działu bezpieczeństwa, Twoim przełożonym lub przedstawicielami działu Compliance, działu prawnego bądź działu HR

  Wszystkie dokumenty znajdziesz w Synapse – Intranet

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Jako wiodąca firma z branży biotechnologicznej, mamy przywilej, ale i ponosimy odpowiedzialność za poprawę jakości życia pacjentów na całym świecie, każdego dnia.

  Odpowiedzialność ta wykracza jednakże poza zapewnianie terapii ratujących życie ludzkie. W naszej codziennej pracy musimy także szanować i troszczyć się o środowisko naturalne, społeczności lokalne i oczywiście o nasz największy atut, czyli naszych pracowników. Właśnie dlatego nieustannie czynimy wysiłki na rzecz zapewniania bezpiecznych, higienicznych i wygodnych warunków pracy dla naszych ludzi.

  Pielęgnując kulturę bezpieczeństwa na światowym poziomie tworzymy fundamenty dla rozwoju innowacji, współpracy, zdrowia i wydajności. Biogen dokłada wszelkich starań na rzecz ochrony pracowników przed narażeniem na choroby i wypadki w miejscu pracy. Działania prewencyjne mają kluczowe znaczenie, dlatego też firma Biogen wdrożyła różne programy i usługi oferujące pracownikom możliwości osiągnięcia optymalnego poziomu zdrowia w pracy.

  Sytuacje mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa wymagają niezwłocznego zgłoszenia. Cel, jakim jest stworzenie bezpiecznego miejsca pracy, można osiągnąć wyłącznie dzięki aktywnemu udziałowi i wsparciu wszystkich zainteresowanych.

  UPEWNIJ SIĘ, ŻE

  • Przestrzegasz wytycznych i procedur bezpieczeństwa
  • Niezwłocznie zgłaszasz niebezpieczne zachowania
  • W ciągu 24 godzin od wystąpienia, zgłaszasz do swojego przełożonego wszelkie zagrożenia, incydenty i sytuacje grożące wypadkiem
  • Zabierasz głos i zgłaszasz pomysły udoskonaleń w zakresie bezpieczeństwa
  • Wyszukujesz dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i zadajesz pytania w razie wątpliwości
  • Przestajesz wykonywać niebezpieczną pracę

  ZWRACAJ UWAGĘ NA

  • Niebezpieczne warunki pracy, które mogą skutkować niepożądanymi zdarzeniami, takimi jak kontuzje, choroby, wycieki, pożar lub szkody w mieniu
 • Dowiedz się więcej

  • Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące BHP należy omawiać z personelem globalnego działu BHPiOŚ bądź z lokalnymi partnerami z działu Compliance, działu prawnego lub działu HR, lub za pośrednictwem infolinii
 • Pytania i odpowiedzi

  Pytanie:

  Co należy zrobić w razie wypadku w miejscu pracy?

  Odpowiedź:

  Natychmiast zgłoś odniesione obrażenia przełożonemu i postępuj zgodnie z lokalnymi procedurami zgłaszania wypadków/urazów w miejscu pracy.

  Pytanie:

  W moim miejscu pracy zauważyłem pewne praktyki, które nie wydają się bezpieczne. Do kogo mogę się zwrócić? Jestem tu nowy i nie chcę, żeby ktoś uznał, że sprawiam kłopoty.

  Odpowiedź:

  Omów swoje wątpliwości z przełożonym lub z działem BHPiOŚ. Praktyki, o których wspominasz, mogą być naprawdę uzasadnione, jednak ważne jest, aby pamiętać, że zgłaszanie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa nie jest źródłem kłopotów, tylko oznaką odpowiedzialności.

  Pytanie:

  Czy od podwykonawców oczekuje się przestrzegania takich samych polityk i procedur w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak w przypadku pracowników?

  Odpowiedź:

  Oczywiście. Kierownicy i przełożeni odpowiadają za upewnianie się, że podwykonawcy i wykonawcy, wykonujący prace na terenie obiektów firmy Biogen, rozumieją wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące poszczególnych obiektów, a także dodatkowe wymagania, które może narzucić Firma.