Szanujemy prywatność i zapewniamy bezpieczeństwo przechowywanych danych osobowych. Ochrona posiadanych informacji ma fundamentalne znaczenie dla naszych zobowiązań wobec pacjentów, pracowników służby zdrowia, partnerów biznesowych, pracowników oraz społeczności, którym służymy.

Informacje wysoce wrażliwe wymagają zachowania szczególnej ostrożności

Informacja to jeden z naszych najcenniejszych aktywów. Każdy z nas musi zachowywać czujność i chronić wysoce wrażliwe lub poufne informacje firmy Biogen, a także wysoce wrażliwe i poufne informacje, które są nam ujawniane. Twój obowiązek ochrony wysoce wrażliwych i poufnych informacji firmy Biogen pozostaje w mocy nawet po rozwiązaniu stosunku pracy z Firmą.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE

 • Wykorzystujesz i ujawniasz informacje poufne jedynie w zgodnych z przepisami i uzasadnionych celach biznesowych.
 • W przypadku udostępniania informacji poza Firmę, wykorzystujesz odpowiednie szablony umowne lub konsultujesz się z działem prawnym w celu oceny, jakie należy wdrożyć środki bezpieczeństwa
 • Należycie oznaczasz wysoce wrażliwe i poufne informacje, aby wskazać odpowiedni sposób postępowania z nimi, rozpowszechniania ich i niszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Przechowujesz i przesyłasz informacje Firmy wyłącznie za pomocą systemów informacyjnych firmy Biogen lub zatwierdzonych nośników pamięci/lokalizacji
 • W przypadku konieczności przesłania wysoce wrażliwych lub poufnych informacji upewniasz się, że wykorzystywane są odpowiednie zabezpieczenia, w tym szyfrowanie
 • Chronisz aktywa firmy i zapewniasz uzyskanie odpowiedniej autoryzacji w celu wykorzystania lub pozbycia się aktywów firmy

ZWRACAJ UWAGĘ NA

 • Rozmowy o wysoce wrażliwych informacjach, które mogą zostać podsłuchane – na przykład w samolotach i windach lub przez telefony komórkowe
 • Przesyłanie wysoce wrażliwych informacji do nienadzorowanych telefaksów lub drukarek
 • Pozostawianie bez nadzoru miejsca pracy, w którym widoczne są informacje poufne
 • Dowiedz się więcej

  • Omów wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące informacji wysoce wrażliwych ze swoim przełożonym, globalnym działem zarządzania dokumentacją i informacjami bądź lokalnymi partnerami z działu Compliance, działu prawnego lub działu HR
  • Globalna polityka bezpieczeństwa informacyjnego
  • Globalna polityka klasyfikacji ryzyka danych
  • Globalna polityka zarządzania dokumentacją i informacjami

  Wszystkie dokumenty znajdziesz w Synapse – Intranet

 • Wykorzystywanie informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi (Insider Trading)

  Nie będziemy wykorzystywać informacji firmy Biogen ani informacji od naszych partnerów biznesowych w celu osiągania osobistych korzyści. Nasza polityka dotycząca wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi (insider trading) zabrania wszystkim członkom zarządu, funkcjonariuszom, pracownikom i pracownikom tymczasowym na całym świecie, a także członkom ich najbliższej rodziny, obrotu papierami wartościowymi oraz ujawniania istotnych informacji niejawnych osobom wykorzystującym je w celu obrotu papierami wartościowymi (tj. „dawania niedozwolonych wskazówek”). Papiery wartościowe przedsiębiorstw mogą nabywać wyłącznie osoby nieposiadające istotnych informacji niejawnych o takich firmach. Ponadto niektóre osoby objęte są dodatkowymi restrykcjami dotyczącymi obrotu, które ograniczają im możliwość obrotu papierami wartościowymi Firmy do określonych ram czasowych lub ram związanych z planem 10b5(1).

  Informacje istotne to informacje, które zorientowany inwestor mógłby uznać za istotne przy podejmowaniu decyzji o kupnie, sprzedaży lub zachowaniu papierów wartościowych. Informacje istotne mogą dotyczyć np. takich okoliczności, jak:

  • Niezakończone lub proponowane przejęcie, sprzedaż lub inna znacząca transakcja
  • Wyniki zaawansowanych badań klinicznych
  • Znaczące nowe produkty lub ważne informacje o produktach, dotyczące np. poważnych problemów z bezpieczeństwem
  • Otrzymanie lub nieotrzymanie ustawowego zatwierdzenia produktów
  • Zysk lub wyniki finansowe
  • Istotne spory sądowe lub zdarzenia związane z patentami

  Informacje uważane są za niejawne, jeżeli nie były wcześniej publicznie ujawniane za pośrednictwem informacji dla prasy lub dokumentacji przekazywanej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a ponadto nie są w inny sposób publicznie dostępne. Informacje uważane są za „publiczne” po upływie co najmniej jednego dnia roboczego od ich publicznego udostępnienia.

  Naruszanie przepisów dotyczących wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi może skutkować poważnymi karami cywilno- i karnoprawnymi, takimi jak m.in. grzywny. Każdy pracownik odpowiada za upewnianie się, że nie narusza wspomnianych przepisów dotyczących „insider trading” ani naszej polityki dotyczącej tej kwestii.

  UPEWNIJ SIĘ, ŻE

  • Nie kupujesz ani nie sprzedajesz papierów wartościowych firmy Biogen lub jakiegokolwiek innego przedsiębiorstwa, gdy posiadasz istotne informacje niepubliczne o Biogen lub innym przedsiębiorstwie
  • Nie przekazujesz istotnych informacji niejawnych jakimkolwiek innym osobom
  • Nie jesteś stroną sprzedaży krótkiej, opcji kupna, opcji sprzedaży, transakcji hedgingowych, transakcji lewarowanych, zastawów lub innych transakcji na instrumentach pochodnych związanych z papierami wartościowymi firmy Biogen
  • Przestrzegasz przewidzianych w planie 10b5(1) okresów, w których obowiązuje zakaz dokonywania transakcji (tzw. „blackout period”), jeżeli poinformowano Cię, że dotyczą Cię takie restrykcje

  ZWRACAJ UWAGĘ

  • Prośby o informacje na temat firmy Biogen pochodzące od znajomych i członków rodziny, naszych klientów lub jakiejkolwiek innej firmy, z którą prowadzimy interesy. Nawet zwykłe rozmowy mogą być postrzegane jako nielegalne „dawanie niedozwolonych wskazówek” dotyczących informacji zastrzeżonych
 • Dowiedz się więcej

  • Globalna polityka dotycząca wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi firmy (insider trading)

  Wszystkie dokumenty znajdziesz w Synapse – Intranet

 • Pytania i odpowiedzi

  Pytanie:

  Wiem o ważnym, nowym zdarzeniu w naszej Firmie, które moim zdaniem istotnie zwiększy wartość jej akcji. Wiem też, że nie wolno mi kupować akcji, ale mogę polecić zainwestowanie w naszą Firmę przyjacielowi, prawda?

  Odpowiedź:

  Nieprawda, nie wolno Ci tego robić. Masz rację, twierdząc, że nie możesz kupić akcji Firmy, ponieważ posiadasz „istotne informacje niejawne”. Kupowanie akcji Firmy przez osoby posiadające takie informacje to „insider trading”, którego zabrania prawo. Polityka Firmy i przepisy prawa zabraniają Ci jednak również rekomendowania zakupu lub sprzedaży akcji Firmy w oparciu o tego rodzaju informacje, nawet jeśli nie podajesz ich w trakcie przekazywania takiej rekomendacji. Tego rodzaju „dawanie niedozwolonych wskazówek” może narazić zarówno Ciebie, jak i Twojego przyjaciela na sankcje cywilno- i karnoprawne.

  Pytanie:

  W trakcie pracy w Firmie odkryłem, że jeden z naszych dostawców planuje zawarcie aliansu z pewną małą spółką giełdową. Wydaje się, że to wspaniała okazja do zainwestowania w tę małą firmę – zwłaszcza, że nie jest ona naszym dostawcą. Czy mogę to zrobić?

  Odpowiedź:

  Nie. Jesteś w posiadaniu „istotnych informacji niejawnych” i nie możesz wykorzystywać tego faktu, aby zarabiać na giełdzie. Gdyby doszło do ujawnienia informacji o aliansie, mógłbyś kupić akcje wspomnianej firmy, ale nie wcześniej.

 • Ochrona aktywów firmy

  Każdy z nas osobiście odpowiada za ochronę aktywów Firmy i używanie ich z należytą starannością. Aktywa firmy obejmują fundusze, obiekty, sprzęt, systemy informacyjne, własność intelektualną oraz informacje poufne.

  Nie zaleca się wykorzystywania majątku Firmy do celów osobistych. Wszystkie informacje wysyłane lub otrzymywane za pośrednictwem naszych systemów komputerowych lub telefonicznych wchodzą w skład oficjalnych akt Firmy, których ujawnienie może być zgodnie z prawem od nas wymagane. Dlatego upewnij się, że informacje biznesowe, które przetwarzasz, są precyzyjne, właściwe, etyczne i legalne.

  UPEWNIJ SIĘ, ŻE

  • Wykorzystujesz aktywa firmy Biogen wyłącznie do zgodnych z przepisami i uzasadnionych celów biznesowych
  • Nie wykorzystujesz sprzętu ani systemów informacyjnych firmy Biogen do tworzenia, przechowywania lub wysyłania treści, które mogłyby zostać uznane za obraźliwe
  • Nie przekazujesz nikomu haseł
  • Wykorzystujesz wyłącznie odpowiednio licencjonowane oprogramowanie. Korzystanie z oprogramowania „pirackiego” jest bezwzględnie zabronione.
  • Ograniczasz wykorzystywanie aktywów Firmy do celów osobistych do minimum i upewniasz się, że takie użytkowanie nie wpływa na produktywność ani środowisko pracy

  ZWRACAJ UWAGĘ NA

  • Nadmierne lub niewłaściwe użytkowanie zasobów firmy Biogen do celów osobistych
  • Udostępnianie haseł innym osobom
 • Dowiedz się więcej

  • Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ochrony aktywów firmy Biogen należy omawiać ze swoim przełożonym, globalnym działem bezpieczeństwa informatycznego bądź lokalnymi partnerami z działu Compliance, działu prawnego lub działu HR lub za pośrednictwem infolinii
  • Globalna polityka dotycząca haseł
  • Globalna polityka dotycząca konfliktów interesów i działalności niezwiązanej z pracą w firmie
  • Globalna polityka weryfikacji umów
  • Globalna polityka bezpieczeństwa informacyjnego
  • Polityka korzystania z mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych (dla Stanów Zjednoczonych i międzynarodowa)
  • Globalna polityka zakupowa
  • Globalna polityka zatwierdzania
  • Globalna polityka podróży i wydatków
  • Globalna polityka archiwizowania informacji elektronicznych i e-maili

  Wszystkie dokumenty znajdziesz w Synapse – Intranet

 • Własność intelektualna

  Własność intelektualna firmy Biogen jest ważnym składnikiem aktywów i musi być chroniona. Oto przykłady naszej własności intelektualnej:

  • Tajemnice handlowe i odkrycia
  • Metody, know-how i techniki
  • Innowacje i projekty
  • Systemy, oprogramowanie i technologie
  • Patenty, znaki towarowe i prawa autorskie

  UPEWNIJ SIĘ, ŻE

  • Bezzwłocznie ujawniasz kierownictwu firmy wszelkie wynalazki lub inną własność intelektualną, którą tworzysz w trakcie zatrudnienia w firmie Biogen
  • Należycie oznaczasz poufne informacje, aby wskazać odpowiedni sposób postępowania z nimi, rozpowszechniania ich i niszczenia.
  • Chronisz własność intelektualną, udostępniając ją wyłącznie osobom uprawnionym
 • Dowiedz się więcej

  • Omów wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące kwestii własności intelektualnej ze swoim przełożonym lub działem prawnym
 • Komunikacja z opinią publiczną

  Aby mówić jednym głosem i przekazywać spójny komunikat w trakcie ujawniania lub przekazywania informacji opinii publicznej, do wypowiadania się w imieniu Firmy upoważniamy wyłącznie określone osoby. Należy pamiętać, że nasi współpracownicy z działu ds. korporacyjnych, działu relacji inwestorskich i zespołu kierownictwa wykonawczego są jedynymi pracownikami Firmy upoważnionymi do wypowiadania się w relacjach z mediami i społecznością finansową. Oczekujemy również, że wszyscy pracownicy będą ostrożnie korzystać z wszelkich mediów społecznościowych. Jeżeli korzystasz z internetowych forów, blogów lub tablic ogłoszeniowych, nie rozmawiaj o Firmie lub jej działalności ani nigdy nie sprawiaj wrażenia, że wypowiadasz się w imieniu Biogen. Zastanów się dwa razy, zanim klikniesz przycisk „Wyślij”. Nie wysyłaj e-maili ani nie publikuj poufnych informacji lub materiałów, które mogłyby zaszkodzić reputacji Firmy.

  UPEWNIJ SIĘ, ŻE

  • Nigdy nie mówisz publicznie o problemach dotyczących Firmy bez uprzedniej zgody działu ds. korporacyjnych lub działu ds. relacji inwestorskich. Wszystkie treści muszą być weryfikowane i zatwierdzane, a rzecznik musi posiadać odpowiednie przeszkolenie
  • Wszelkie zapytania dotyczące naszej działalności, sprzedaży, wyników finansowych bądź planów strategicznych przekazujesz do działu ds. korporacyjnych lub działu ds. relacji inwestorskich
  • Przed przystąpieniem do rozpowszechniania jakichkolwiek komunikatów przeznaczonych dla opinii publicznej uzyskałeś zgodę działu ds. korporacyjnych

  ZWRACAJ UWAGĘ NA

  • Wszelkie zawarte w Twoich osobistych wypowiedziach sugestie mogące świadczyć o tym, że występujesz w imieniu Firmy
  • Posługiwanie się tytułem służbowym lub powoływanie się na zatrudnienie w Firmie poza pracą – na przykład w trakcie wykonywania innych niż sponsorowane przez Firmę prac charytatywnych lub społecznych – bez wyjaśnienia, że nie reprezentujesz Firmy
 • Dowiedz się więcej

  • Globalna polityka dotycząca mediów społecznościowych
  • Omów wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące komunikacji kierowanej do opinii publicznej ze swoim przełożonym lub działem ds. korporacyjnych

  Wszystkie dokumenty znajdziesz w Synapse – Intranet