Indywidualnie i jako członkowie zespołu Biogen, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za uczciwe postępowanie na co dzień. Wspólna odpowiedzialność oznacza, że każdy z nas musi akceptować to zobowiązanie.

Właściwe postępowanie w dzisiejszym otoczeniu biznesowym

W firmie Biogen rozumiemy i akceptujemy swoją odpowiedzialność za poszanowanie pacjentów, współpracowników i klientów oraz troszczenie się o nich, jak również za nieustanne przestrzeganie naszych podstawowych Wartości oraz wszystkich obowiązujących przepisów.

Właściwe postępowanie w dzisiejszym otoczeniu biznesowym nie zawsze jest łatwe. Przepisy dotyczące opieki zdrowotnej zmieniają się, a sytuacje, wktórych trzeba podejmować decyzje etyczne, mogą być skomplikowane. Mimo że nasze zaangażowanie i zakres naszej odpowiedzialności są jasne, czasami trudno jest stwierdzić, jak należy postąpić w określonej sytuacji. Właśnie dlatego przeprowadzamy okresowe weryfikacje naszego Kodeksu postępowania biznesowego i zapewniamy Wam zasoby, które pomagają poznać oraz zrozumieć nasze standardy i oczekiwania, jak również podejmować rozsądne decyzje i dokonywać wyborów dobrych dla Firmy, naszych pacjentów i klientów, a także dla Was samych. 

Kogo dotyczy kodeks?

Kodeks zawiera wskazówki etyczne oraz oczekiwania związane z prowadzeniem interesów w imieniu Firmy.

Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników, funkcjonariuszy i członków Zarządu. Przestrzegania zasad Kodeksu oczekuje się również od niektórych partnerów biznesowych, takich jak uczestnicy przedsięwzięć typu joint venture, agenci, doradcy, dystrybutorzy, dostawcy, niezależni podwykonawcy oraz pracownicy tymczasowi. Obowiązkiem kierowników nadzorujących naszych zewnętrznych partnerów biznesowych jest zadbanie o to, by rozumieli oni nasze standardy.

Wszyscy chcemy postępować właściwie, a zamieszczone w tym Kodeksie wytyczne mogą pomóc nam osiągnąć ten ważny cel.

Etyka na co dzień — nasze obowiązki

Obowiązki pracowników

 • Gdy działasz w imieniu Firmy, zawsze postępuj w sposób profesjonalny, uczciwy i etyczny
 • Zapoznaj się z informacjami podanymi w niniejszym Kodeksie oraz politykach Firmy
 • Terminowo ukończ wszystkie wymagane szkolenia i bądź na bieżąco z aktualnymi standardami oraz oczekiwaniami.
 • Natychmiast zgłaszaj przełożonemu wszystkie swoje wątpliwości związane z potencjalnymi naruszeniami prawa, przepisów, niniejszego Kodeksu oraz polityk – możesz też skorzystać w tym celu z dowolnego z wymienionych w Kodeksie zasobów
 • Pamiętaj: żaden powód, w tym chęć osiągnięcia celów biznesowych, nie jest wymówką dla naruszania prawa, przepisów, Kodeksu lub polityk
 • Pytania i odpowiedzi

  Pytanie:

  Zostałem ostatnio wezwany do biura przełożonego w związku z naruszeniem określonych w Kodeksie zasad. Nie miałem świadomości, że naruszyłem jedną z zasad, i w związku z tym nie sądzę, bym musiał zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Czy mogę zostać obarczony odpowiedzialnością, nawet jeśli nie byłem świadomy istnienia danego wymogu?

  Odpowiedź:

  Tak. Ponieważ jesteś pracownikiem, oczekuje się od Ciebie znajomości i przestrzegania naszych standardów, w tym Kodeksu, a także wiedzy o tym, kiedy należy zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie, gdy czegoś nie rozumiesz. Nieprzestrzeganie naszych standardów może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, a nawet zwolnieniem.

 • Menedżerowie mają dodatkowe obowiązki

  Jeżeli zajmujesz stanowisko kierownicze, oczekujemy od Ciebie wywiązywania się z następujących dodatkowych obowiązków:

  • Dawaj przykład do naśladowania. Od menedżerów oczekuje się, że będą dawać przykład przestrzegania najwyższych standardów etycznego postępowania w biznesie
  • Aktywnie dziel się z innymi wiedzą i doświadczeniem
  • Informuj pracowników iWyszukajpartnerów biznesowych o tym, jakie znaczenie Kodeks i polityki mają dla ich codziennej pracy
  • Szukaj okazji do omawiania i rozwiązywania problemów etycznych oraz rozmowy o sytuacjach trudnych zWyszukajperspektywy etyki
  • Twórz otoczenie, wWyszukajktórym przestrzeganie zasad iWyszukajprzepisów jest doceniane – środowisko, wWyszukajktórym wszyscy czują, że mogą swobodnie zadawać pytania
  • Jeżeli nadzorujesz zewnętrznych partnerów biznesowych, upewnij się, że rozumieją oni swoje obowiązki związane zWyszukajetyką iWyszukajprzestrzeganiem przepisów
 • Pytania i odpowiedzi

  Pytanie:

  Jestem przełożonym i nie jestem pewien, jakie są moje obowiązki. Co mam zrobić, jeżeli ktoś zwróci się do mnie z oskarżeniem dotyczącym jednego z członków wyższego kierownictwa?

  Odpowiedź:

  Niezależnie od tego, kogo będzie dotyczyć oskarżenie, masz obowiązek je zgłosić – od tej zasady nie ma wyjątków. Firma zapewnia kilka metod zgłaszania wątpliwości. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu obawiasz się złożyć raport określonej osobie, możesz skontaktować się z Infolinią lub skorzystać z dowolnego innego z wymienionych w Kodeksie zasobów bądź porozmawiać z innym członkiem kierownictwa.

  Pytanie:

  Jestem menedżerem. Czy w przypadku zaobserwowania nieodpowiedniego postępowania w obszarze niepodlegającym mojemu nadzorowi mam obowiązek to zgłosić?

  Odpowiedź:

  Tak. Chociaż odpowiadasz przede wszystkim za podlegających Ci pracowników, wykonawców i osoby trzecie, wszyscy pracownicy Firmy są zobowiązani zgłaszać wszelkie potencjalnie niewłaściwe zachowania, o których się dowiedzą. Jako lider ponosisz szczególną odpowiedzialność za podjęcie działań. Najlepiej jest w takiej sytuacji zacząć od rozmowy z przełożonym nadzorującym obszar, w którym występuje problem. Jeżeli to się nie sprawdzi lub okaże się niewykonalne, powinieneś skorzystać z innych wymienionych w Kodeksie zasobów, np. skontaktować się z partnerem HR lub z infolinią ds. zgodności.

 • Filozofia „Wstań i powiedz”

  Zabierz głos, jeśli masz jakieś wątpliwości. Biogen bezwzględnie zabrania działań odwetowych. Zakaz ten stanowi fundament Programu zgodności. Nie tolerujemy żadnej formy działań odwetowych menedżerów lub współpracowników skierowanych przeciwko osobom, które w dobrej wierze złożyły raport bądź zgłosiły problem natury prawnej lub etycznej. Taka polityka zakazu działań odwetowych obejmuje również wszystkie osoby udzielające pomocy w związku z dochodzeniem lub zgłaszające wątpliwości dotyczące prawa lub etyki.
 • Pytania i odpowiedzi

  Pytanie:

  Omawiałem pewien problem z kierowniczką – powiedziała, że się tym zajmie, ale niczego w tej sprawie nie zrobiła. Minęło kilka tygodni, a sytuacja, która wzbudziła moje obawy, nadal występuje. Boję się ponownie pytać przełożoną. Co powinienem zrobić?

  Odpowiedź:

  Powinieneś dalej zgłaszać problem, aż do momentu, gdy zostanie on rozwiązany. W tej sytuacji powinieneś rozważyć skontaktowanie się z przełożonym Twojej kierowniczki, innym kierownikiem, infolinią ds. zgodności lub jednym z innych zasobów wymienionych w niniejszym Kodeksie. Twoja przełożona mogła zapoznać się z sytuacją i stwierdzić, że nie stanowi ona problemu — tak czy inaczej warto byłoby wiedzieć, co myśli o tej sprawie. Również skorzystanie z innego zasobu może pomóc w wyjaśnieniu sytuacji.

 • Przestrzeganie prawa, przepisów i standardów

  Żyjemy i pracujemy w społeczeństwie globalnym – z tego powodu mamy do czynienia z wieloma przepisami, które regulują działalność naszej branży. Przepisy te mają bezpośredni wpływ na naszą codzienną pracę. Regulują one również nasze kontakty z wieloma naszymi partnerami biznesowymi i współpracownikami, takimi jak badacze, pacjenci, pracownicy służby zdrowia czy funkcjonariusze publiczni.

  Rozumiemy, że przepisy te mają na celu ochronę pacjentów, klientów oraz inwestorów, którym służymy. Z tego prostego powodu zależy nam na przestrzeganiu zarówno litery, jak i ducha tych przepisów wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność – na przyjmowaniu postawy, którą można pokrótce opisać w następujący sposób:

  • Wszędzie, gdzie działamy, musimy mieć świadomość istnienia przepisów regulujących naszą działalność komercyjną i zarobkową, a także przestrzegać ich
  • Ponieważ działamy w wielu różnych krajach i jurysdykcjach, niekiedy może się wydawać, że obowiązujące przepisy prawa są wzajemnie sprzeczne. Gdy napotkasz na taką sprzeczność, zasięgnij porady działu prawnego.

  Przestrzegamy obowiązujących standardów globalnych, takich jak:

  • Trójstronna Deklaracja Zasad Dotyczących Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej Międzynarodowego Biura Pracy
  • Wytyczne dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
  • Deklaracja Helsińska
  • Dobre Praktyki Laboratoryjne (GLP)
  • Dobre Praktyki Kliniczne (GCP)
  • Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP)
  • Deklaracja Przemysłu Biotechnologicznego w sprawie Ochrony Badań i Uczestników Badań
  • Kodeks Kontaktów z Pracownikami Służby Zdrowia Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), Wytyczne dotyczące reklam skierowanych do konsumentów oraz prowadzenia badań klinicznych
  • Europejska Federacja i Stowarzyszenie Branż Farmaceutycznych (EFPIA)
  • Międzynarodowa Federacja Producentów i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (IFPMA)
  • Zasady i przepisy publikowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych Ameryki
  • Oświadczenie Biogen dotyczące stanowiska w sprawie zmian klimatu, 2016 r.
  • Oświadczenie Biogen dotyczące stanowiska w sprawie praw człowieka, 2016 r.

  Odpowiedzialność i dyscyplina

  Naruszanie przepisów lub Kodeksu, a także zachęcanie do tego, naraża Firmę na odpowiedzialność prawną, a także zagraża zarówno Twojej własnej reputacji, jak i renomie Firmy. Firma będzie również podejmować stosowne działania dyscyplinarne wobec wszelkich pracowników i partnerów biznesowych dopuszczających się naruszania tych zasad lub jakichkolwiek innych polityk firmy Biogen.

  W przypadku naruszeń prawa będziemy współpracować w pełnym zakresie z odpowiednimi władzami.